• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Swedish Aerospace Industries är en ideell förening och branschorganisation som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen genom att företräda den svenska civila flyg- och rymdindustrin i gemensamma frågor där en nationell och för branschen representativ sammanslutning behövs, eller där en gemensam eller samordnad aktivitet i övrigt bedöms lämplig.

Föreningen ska fungera som intresseorganisation genom att;

 • vara kontakt- och påverkansorgan i gemensamma frågor
 • samverka med regeringskansliet, EU, myndigheter, riksdag, universitet och högskolor samt andra organisationer och andra relevanta aktörer inom branschen
 • informera, för flyg- och rymdindustrin väsentliga aktörer, om industrins verksamhet och villkor
 • vara ett forum för erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyte mellan medlemsföretagen
 • bevaka för branschen viktiga politiska frågor i Sverige och inom Europa
 • arbeta för en bättre svensk representation i EU olika program som är viktiga för branschen, både direkt och genom att se till att frågorna hamnar rätt inom regeringskansliet

Målet för SAI under perioden fram till 2020 är att;

 • Ta fram budskap som associerar till de viktigaste politiska frågorna:
  • Ekonomisk högteknologisk tillväxt
  • Hållbarhet, agenda 2030, (tex ACARE flight path 2050)
 • Verka för långsiktiga ökade satsningar inom rymdområdet samt inom flygforskning för att möjliggöra för Sverige att delta i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram
 • Verka för ökade möjligheter till marknadsandelar, investeringar och långsiktigt riskkapital i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv
 • Verka för att de svenska flyg- och rymdstrategierna vidareutvecklas och följs upp med satsningar och investeringar som tar tillvara på branschens intressen
 • Öka intresset för flyg- och rymdpolitiska frågor, samt öka kunskapen om branschens villkor hos svenska politiker:
  • svenska regeringen och tjänstemän
  • ministrar, utskott, nyckeltjänstemän; skapa ”champions”.
  • partiledare
  • EU-politiker
 • Verka för att svenska intressen tillvaratas inom EU ramprogram och Horizon Europe:
  • Informera, både direkt inom EU, genom svenska representanter (tjänstemän) och genom politiker
  • Verka för att Sverige ökar användandet av nationella experter ur industrin i lämpliga sammanhang
  • Nya EU-parlamentet; skapa nya svenska champions (MEP)

Prioriterade frågor är att flyg- och rymd lyfts fram i kommande budgetpropositioner med ökade satsningar som följd, att processen med genomförandet av svensk flyg- och rymdstrategi förs framåt i en riktning som tar tillvara på branschens intressen.