• Ladda ner vår Apple app på AppStore

  Ladda ner vår Apple app på AppStore

 • Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Detta är Swedish Aerospace Industries

Den svenska flyg- och rymdindustrins styrkeområden är en del av lösningen för att möta samhällets utmaningar.

Det finns flera skäl till varför omvärlden satsar på flyg- och rymdverksamhet. Den är en beprövad drivmotor i kunskapsutvecklingen; den skapar ökad rekrytering till tekniska utbildningar, viktig forskningsdisciplin inom grundforskning, teknologispridning till/från andra branscher samt industriell kompetens inom avancerad teknologi; den är även en tillväxtmarknad.

Läs mer

Rymdintresserade gymnasieelever ges denna sommar möjlighet att delta i Sveriges första rymdforskarskola inom astronomi och rymdteknik. Rymdforskarskolan anordnas av föreningen Astronomisk Ungdom och stödjs av Swedish Aerospace Industries (SAI) med flera. Under det två veckor långa programmet får ungdomarna ta del av populärvetenskapliga föreläsningar inom astronomi och rymdteknik samt genomföra laborationer och intressanta studiebesök.

Att fler unga intresserar sig för naturvetenskap och teknik är viktigt för en ökad förståelse inom dessa områden. Vi hoppas och tror att denna aktivitet kan inspirera fler till framtida studier och karriärer inom rymdbranschen. SAI välkomnar därför detta initiativ, och bidrar med ekonomiskt stöd till sommarforskarskolan 2016. 

Den 2 september 2015 överlämnade Rymdutredningen (SOU 2015:75) sitt betänkande till regeringen. Detta har sedan gått ut på remiss och SAI är en av remissinstanserna.

SAI har tidigare pekat på behovet av en svenska rymdstrategi och välkomnar därför utredningens betänkande. Detta är ett första steg i processen att ta fram en svensk rymdstrategi. Rymdverksamheten berör ett stort antal fack- och politikområden och detta bör även återspeglas i en samlad
rymdstrategi.

Läs branschens gemensamma remissvar här.

I samband med årsmötet för Swedish Aerospace Industries (SAI) så avlöstes Joakim Andersson, GKN, av Mats Warstedt, Ruag, som ordförande för SAI. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna på årsbasis. I samband med detta avlöstes även Hannes Carl Borg, GKN, som direktör för SAI och ersätts av Catrin Mattson, Ruag.

 

Under 2015 har viktiga frågor för SAI varit att uppmärksamma branschens prioriteringar gentemot den statliga rymdutredningen och gentemot regeringen inför den kommande forskningspolitiken. Utformningen av politik för rymdfrågorna, forskningspolitiken liksom den av regeringen aviserade flygstrategin blir viktiga frågor för aerospacebranschen under 2016.

Regeringen har inlett arbetet med att forma en ny forskningspolitik. Swedish Aerospace Industries (SAI) flyg- och rymdföretagens branschförening, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på forskningspolitiken. Flyg- och rymdindustrin i Sverige ligger långt framme på en global marknad och är i hög grad innovationsdriven. Vi kan bidra till att möta de framtidsutmaningar som Sverige står inför, liksom bidra till jobb, innovation och tillväxt. Därför är forskningspolitiken viktig.

Att regeringen lyft fram innovation och har aviserat en mer långsiktig forskningspolitik är välkommet. Därför vill SAI bidra med våra förslag för en forskningspolitik för ett innovativt Sverige! SAI:s inlaga hittar du här!

Svensk rymdindustri välkomnar den nu presenterade rymdutredningen och uppmanar riksdag och regering att nu gå vidare och skapa en svensk rymdstrategi som tar tillvara på Sveriges starka position inom området. Vi ser också fram emot ett fortsatt aktivt deltagande i denna process.

Sverige är en rymdnation i världsklass. När rymdlandaren Rosetta förra året gjorde en landning på kometen Churyumov–Gerasimenko var det svensk teknik som gjorde detta möjligt. Från raketmotorer vid uppskjutningen till datorer och avancerad mätutrustning i satellit och landare.

Rymdindustrin i Sverige har en rad företag verksamma inom en högteknologisk, växande och exportinriktad sektor. Inom branschorganisation Swedish Aerospace Industries är små och stora rymdföretag samlade med en total omsättning om ca 22 miljarder kronor och 12000 anställda. Kunnande, kompetens och företag finns, detta bekräftas också av material som utredaren Ingemar Skogö presenterat under arbetets gång.

Sverige är framstående inom en rad områden och har hög kompetens, men saknar en tydlig rymdstrategisk inriktning och har en låg rymdbudget per capita jämfört med t.ex. övriga Europa och USA. Det är därför viktigt att Sverige fortsätter att satsa på områden och samarbeten där vi idag är starka, och att statens engagemang i rymdverksamheten är samordnat och långsiktigt.

 • Svensk rymdindustri har en bevisad internationell konkurrenskraft, men vi efterfrågar en långsiktig politisk strategi för rymdområdet. Med rymdutredningen finns nu grunden att gå vidare och vi uppmanar ansvarig ministern Helene Hellmark-Knutsson att ta initiativ i frågan säger Joakim Andersson, ordförande för branschorganisationen Swedish Aerospace Industries.

För information och frågor kontakta:
Hannes Carl Borg, direktör Swedish Aerospace Industries
Mobiltelefon: 070-0871663
E-post: hannescarl.borg@gknaerospace.com

"Svensk rymdverksamhet och dess utveckling och kommersialisering förutsätter en tydlig rymdstrategi med kontinuitet och där maximala synergier utnyttjas. Såväl europeiska som globala samarbeten kommer att öka i betydelse, varför det naturliga valet för Sverige med sitt utvecklade användande inom ett flertal myndigheter och i samhället av rymdsystemen och sin framträdande högteknologiska rymdindustri vore att öka sitt rymdanslag till genomsnittlig europeisk nivå per capita".

Så skriver styrelsen för Swedish Aerospace Industries i ett brev till rymdutredaren Ingemar Skogö.

Bland budskapen i brevet finns också krav på bättre samordning av regeringens arbete inom rymdområdet.

Skrivelse till rymdutredaren 2015

En intensiv försommar väntar SAI då organisationen traditionsenligt inbjuder till exkursion på den stora flygmässan Paris Air Show, Le Bourgét, den 15-16 juni. Inbjudningar går nu ut till personer och organisationer som vi tror har intresse för evenemanget.

SAI förekommer också som medarrangör vid Aerospace Almedalen, en vidareutveckling av Flygets Dag. Aerospace Almedalen äger rum torsdagen den 2 juli vid East Gate Sweden.

Mer information om de bägge arrangemangen kommer att läggas upp på denna webbplats.

"Investeringskostnaderna inom flyget är mycket omfattande, och i kombination med en delvis svårförutsägbar framtid som kan påverkas av ett skiftande oljepris, politiska regleringar eller extrema händelser som vulkanutbrott eller terrorism, leder det till en försiktighet hos aktörer som investerar i ny flygteknik." Detta konstateras bl.a. i riksdagens rapport om "Framtidens flyg".

Rapporten redovisar aktuella och historiska beskrivningar av hur flyget utvecklas, inte minst dess påverkan på miljön.