• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Vilken roll spelar Svensk rymd- och flygindustri i Europa och hur påverkas vi av EU? Detta var några av frågorna vid ett frukostseminarium som hölls i Europaparlamentet den 28 mars.

Gunnar Hökmark (m) och Jens Nilsson (s) var värdar för frukostmötet. De båda ledamöterna lyfte fram den svenska industrins tyngd, och något vi borde vara stolta över, även om industrin inte är så känd. Även industrins betydelse för innovation var något som framhölls.

Catrin Mattsson från Ruag Space gave en kort introduktion till branschen, dess verksamhet och viktiga frågor i Sverige och EU.

EU:s rymdstrategi och det europeiska rymdorganet ESA:s roll för rymdverksamheten i europa var temat för Maria Nilsson från svenska Rymdstyrelsen. EU:s strategi för rymden pekar inte minst ut nyttan av rymd och ambitionerna att denna skall komma medborgarna till godo.

SESAR var temat för Gunnar Frisk från Saab. SESAR är forskningen inom det som kallas ATM (Air Traffic Management) och handlar om att organisera och skapa ett effektivt och säkert luftrum i Europa. Ett exempel var arbetet med obemannade flygledartorn där Sverige nu är i framkant.    

Slutligen berättade Ron van Manen om Clean Sky, det största forskningsprogrammet i EU, vilket syftar till att främja miljövänligare flygteknik. Här är svensk industri en member på hög nivå med flera projekt. Clean Sky är aktuellt för svensk industri inte minst med anledning av den översyn av EU:s forskningspolitik som nu påbörjats.

SAI tackar alla medverkande och åhörare för ett intresant och givande seminarium!

Brussels seminar 20170328 Ron van Manen

 Ron van Manen berättar om Europeisk flygforskning 

EU har presenterat en europeisk rymdstrategi. Riksdagen har getts möjlighet att yttra sig om denna. Detta var föremålet för den debatt som hölls i riksdagen den 1 mars. Utskottet har varit eniga i att välkomnar huvudmålen för den Europeiska strategin, samtidigt som man efterlyser en konkretisering av strategin.

Även om utskottet var enigt i sin syn på EU:s rymdstrategi lyfte företrädare för oppositionen, Betty Malmberg (m) och Fredrik Christensson (c) behovet av en svensk rymdstrategi, och kritiserade att detta arbete inte kommit framåt.

Se och läs hela debatten här.

Swedish Aerospace Industries (SAI) avvisar i ett remissvar förslaget på flygskatt. Utredningen SOU 2016:83 har i sitt betänkade En Svensk Flygskatt föreslagit en sådan och SAI är en av de remissinstanser som ombetts komma med synpunkter.

SAI menar att den föreslagna flygskatten har allt för begränsad miljönytta samtidigt som den slår mot resande och företags konkurrenskraft. Framför allt är miljöeffekterna av skatten mycket små sett till flygets tillväxt och sett i ett internationellt perspektiv. I stället framhåller SAI den nya teknik som inte minst flygindustri i sverige är med och tar fram, och som leder till stora miljövinster ur ett globalt perspektiv. Flygindustrin i Sverige tillverkar bland annat flygplansvingar och motorkomponenter som bidrar till mindre utsläpp. Detta är komponenter som exporteras och minskar miljöpåverkan från flygplan världen över. Att främja den redan framgångsrika flygforskningen i Sverige ett mer framgångsrikt sätt att minska flygets utsläpp.

Läs remisssvaret i sin helhet här.

I veckan presenterade regeringen sin proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Propositionen tar sitt avstamp i flera av de stora samhällsutmaningarna regeringen identifierat och lyfter fram forskningens och innovationens betydelse för att möta dessa.

Flyg- och rymdindustrin i Sverige är en oerhört forsknings- och kunskapsintensiv bransch med stor erfarenhet av samverkan inom forskning och innovation. Det är därför glädjande att regeringen väljer att lyfta fram de strategiska innovationsområdena. Svensk flygindustri i form av Saab och GKN är här mycket aktiva inom framför allt det strategiska innovationsprogrammet Innovair kring flyg, men även i flera andra av programmen. Innovationsmyndigheten Vinnova får en tydlig resursförstärkning för detta område. I propositionen konstaterar regeringen att svenskt kunnande inom luftfartsområdet är stort och exportframgångarna är betydande.

Inom rymdområdet föreslås en satsning på rymdforskning där anslaget stegvis höjs för att det år 2020 skall vara 40 miljoner kronor högre än 2016. Emellertid sker ingen kompensering för rymdverksamhetens ökade kostnader för deltagande i olika program eller andra nödvändiga uppräkningar. Propositionen nämner den överlämnade rymdutredningen, men ger inga nya besked om en kommande svensk rymdstrategi. I propositionen lyfter regeringen fram rymdsektorn som ett viktigt område för att möta samhällsutmaningar. Det är vår förhoppning att regeringen återkommer med en nationell rymdstrategi och ytterligare satsningar inom området. 

Det nationella innovationsrådet har till uppgift att utveckla Sveriges som innovations- och konkurrenskraft. Rådet har en rådgivande funktion till Sveriges regering. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden.

Vid innovationsrådets senaste möte stod rymdsektorns betydelse för innovation i fokus. Utveckling och innovationer från rymdindustrin är ofta verktyg eller hävstång för andra samhälleliga funktioner. Svensk flyg- och rymdindustrin ligger i framkant vad gäller forskning, innovation och teknikutveckling.
Swedish Aerospace Industries (SAI) bidrar gärna med en dialog om hur vår industri kan bidra till tillväxt, innovation och stärkt konkurrenskraft.

Det sker en spännande utveckling inom rymdbranschen och även inom rymdpolitiken. I slutet av oktober presenterade EU sin nya rymdstrategi, den första sedan 2010. EU-kommissionen har här deklarerat att man vill öka Europas roll i rymden och främja användningen av data från de Europeiska sattelitnätverken. Företrädare för kommissionen har poängterat att de både vill se en ökad uppskjutning av europeiska satelliter och en ökad användning av data från satteliterna för att Europa skall hävda sig på rymdområdet. Den nya strategin skall börja implementeras under 2017. EU har uttalat en gemensam vision med det Europeiska rymdorganet ESA om framtiden för Europeisk rymdverksamhet. Inom ramen för ESA finns bland annat mycket av det praktiska samarbetet mellan de europeiska länderna. Den 1-2 december kommer ESA att hålla sitt ministermöte och en strategi från ESA väntas under nästa år.

EU:s rymdstrategi återfinns här.

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, inbjuder till Swedish Aerospace Technology Congress vid Quality Hotel Friends, Solna – Stockholm, 11-12 oktober 2016. Kongressens syfte är att främja utbildning och forskning samt teknisk och industriell utveckling inom aerospacesektorn. Flera av SAI’s medlemsföretag kommer att finnas representerade vid kongressen. Årets tema är “Swedish aerospace technology in a globalised world”. 

 

SAIs seminarium från Almedalen finns tillgängligt på webben. Följ denna länk

Det sker en dramatisk utveckling inom den globala rymdsektorn. Nya länder utvecklar sin rymdförmåga, och nya aktörer såsom Elon Musk med Space X samt Google och OneWeb utmanar traditionella strukturer. ”New Space” har blivit ett begrepp. Det som sker i rymden blir allt mer relevant för livet på jorden. För såväl vardagliga rutiner som säkerhetspolitik har rymden en avgörande roll inom kommunikation, navigering och jordobservation. Inom rymdindustrin är innovation vardag. Marknaden är global och växande. Rymdindustrin ger jobb och utveckling. Synergierna och teknikspridningen till andra branscher och verksamheter är omfattande. Forskningen om rymden är viktig för livet på jorden. Sverige är en stark rymdnation, med en internationellt konkurrenskraftig rymdindustri. Här finns mycket kunnande och kompetens, liksom höga ambitioner för framtiden och en vilja att vara med i den snabba utveckling som nu sker. Vilken position Sverige kan ta i den nya rymderan är temat för seminariet.

Deltagare:

Helene Hellmark-Knutsson, minister för forskning och högre utbildning tillika rymdminister, Utbildningsdepartementet 

Mats Warstedt, ordförande, SAI, Swedish Aerospace Industries 

Peter Egardt, ordförande, Rymdstryrelsen

Karin Klingentierna, moderator.

 

SAIs direktör Catrin Mattsson besökte Rymdforskarskolan anordnad av organisationen Astronomisk Ungdom, med stöd av bland annat Swedish Areospace Industries. Rymdforskarskolan samlar gymnasieelever under två sommarveckor för fördjupande studier, forskning och laborationer inom rymdteknik och astronomi. Rymdforskarskolan har väckt stort intresse och bland annat uppmärksammats av Rapport och TV4.

Vid det avslutande seminariet presenterade ungdomarna resultaten av de två intensiva veckorna, något som imponerade stort på åhörarna. Catrin Mattsson presenterade SAI samt berättade om vilka möjligheter och utmaningar som finns för de som väljer att satsa på en karriär inom den svenska flyg- och rymdindustrin. Vid det avslutande seminariet deltog även styrelseledamot Gierth Olsson, som haft ett nära samarbete med ungdomarna under studieveckorna. 

SAI gratulerar Astronomisk Ungdom till en mycket väl genomförd Rymdforskarskola, och tackar för gott samarbete. 

Gruppbild 3mindreGruppbild från det avslutande seminariet med deltagare från Rymdforskarskolan, tillsammans med ledare och handledare från Astronomisk Ungdom samt Gierth Olsson och Catrin Mattsson från SAI. 

Rymdministern H

 Rymdminister Helene Hellmark Knutsson (S): "Sverige har en framstående industri som utvecklar rymdtekniken varje dag"

MatsW

 SAIs ordförande Mats Warstedt: "Sverige behöver en nationellt förankrad rymdstrategi"

ANnaJ

Infrastrukturminister Anna Johansson (S): "Flyget knyter ihop landsändar, men också Sverige med omvärlden"   

InnovairSamtal om innovationsagenda för flyget. Medverkande: Anders Blom, programdirektör Innovair,  Linda Larsson, research engineer GKN Aerospace¨och Lars Sjöström, Director Future Business SAAB samt dagens modertor Karin Klingenstierna. 

Studenter HHKRymdminister Helene Helmark Knutsson samtalar med studenter från Chalmers och provkör RUAG Mars Rover.