• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Den 18-19 juni arrangerade SAI tarditionsenligt en studieresa till Paris Air Show vid flygplatsen Le Bourget utanför Paris. Mässan är en av världens största och äldsta flygmässor och arrangeras vartannat år. Mässan täcker in såväl civilt- som militärt flyg och rymd och har såväl fast utställning, företagsmässa och flyguppvisningar. SAI arrangerar en guidad tur för svenska intressenter i form av beslutsfattare och branch och media, liksom ett seminarium kring Aerospace.

Den guidadae turen på måndagen den 18:e inleddes med lunch oss Saab och sedan en guidad turr där ett utval av företag inom flyg- och rymd besöktes. Gemensamt för dessa var olika kopplingar till industrin i Sverige. Till exempel Airbus, Euripeiska rymdorganet ESA, OHB och EU:s miljöforskningsprogram Clean Sky stod på programmet.  

På måndagskvällen stod Sveriges ambassad i Paris värd för en mottagning med anledning av flygmässan och en mängd svenska intressenter fanns på plats.

Tisdagen hölls ett seminarium på svenska klubben i Paris. En genomgång av aktuella trender inom flyg och rymd och en fördjupning inom bland annat automation inom flyget och 3D bilder från sattelitdata.

Ny Teknik följde med på resan och har summerat intrycken från mässan.

SAI ber att få tacka alla deltagare och ser fram emot Paris Air Show 2019!

 

 

På Mathias Sundins fråga  i riksdagen har ansvarig minister Helene Hellmark-Knutsson nu svarat: "Mitt svar är ja. Jag och regeringen avser att ta fram en svensk rymdstrategi."

Vad denna kommer att innehålla och när den kommer återstår att se.

Vid ett rymdseminarium vid Stockholms Handelskammare den 26 april uttalade Sveriges rymdminister Helene Hellmark Knutsson att hon tror att det skulle vara positivt med en sammanhållen nationell rymdstrategi. Det finns tillräckligt med underlag för att gå vidare med frågan, men ministern vill inte ge ett definit besked i dagsläget. Även om rymdministern lyfte fram att hon ser att det finns stora fördelar med en samlad rymdstrategi, övervägs enskilda regeringsbeslut som alternativ. Regeringen kommer att återkomma till frågan under året.

Helene Hellmark Knutsson har även fått en skriftlig fråga i riksdagen av Mathias Sundin (L) samma dag om regeringen avser att lägga fram en svensk rymdstrategi.

Swedish Aerospace Industries (SAI) anser att det är viktigt med en sammanhållen nationell rymdstrategi. Det skulle skapa en ökad förutsägbarhet för investeringar och andra industriella överväganden. Rymdens infrastruktur är av strategisk betydelse för samhällets behov och utmaningar. Det är angeläget med en långsiktighet inom svensk rymdpolitik. 

 

 

Ett Gripen D stridsflygplan har för första gången flugit på 100 procent biobränsle. Flygningen skedde den 28 mars och var lyckad. Stridsflygplanet Gripen C/D är utvecklat av Saab i Linköping, och motorn RM12 är utvecklad av GKN Aerospace i Trollhättan. Testflygningen är en framgång för svensk flygidustri. Även om biobränseln testats och använts på olika håll i världen är detta första gången ett enmotorigt stridsflygplan flyger på 100 procent förnybart bränsle.

Testflygningen var ett samarbete mellan Saab, Försvarets Materielverk och GKN. Bränslet ärett amerikansk rapsbaserat bränsle, men har i motortester, och senare i testflygningen visat samma funktionalitet och prestanda som vanligt jetbränsle. Testflygningen visar att svensk flygindustri är i framkant när det gäller flygets klimatutmaning och att det inte finns några tekniska hinder att flyga på förnybara bränslen. Nästa steg är istället att möta efterfrågan på ett hållbart och kostnadseffektivt förnybart bränsle för flyget.

För Saab och GKN är fortsatt huvudfokus inom hållbarhet en ökad effektivisering och minskad bränsleförbrukning för flyget, oavsett bränsle.

Läs mer om testet hos Saab och GKN.

biofuel take off SaabGroup

Gripen med biobränsle vid take-off. Foto: SaabAB.

Vilken roll spelar Svensk rymd- och flygindustri i Europa och hur påverkas vi av EU? Detta var några av frågorna vid ett frukostseminarium som hölls i Europaparlamentet den 28 mars.

Gunnar Hökmark (m) och Jens Nilsson (s) var värdar för frukostmötet. De båda ledamöterna lyfte fram den svenska industrins tyngd, och något vi borde vara stolta över, även om industrin inte är så känd. Även industrins betydelse för innovation var något som framhölls.

Catrin Mattsson från Ruag Space gave en kort introduktion till branschen, dess verksamhet och viktiga frågor i Sverige och EU.

EU:s rymdstrategi och det europeiska rymdorganet ESA:s roll för rymdverksamheten i europa var temat för Maria Nilsson från svenska Rymdstyrelsen. EU:s strategi för rymden pekar inte minst ut nyttan av rymd och ambitionerna att denna skall komma medborgarna till godo.

SESAR var temat för Gunnar Frisk från Saab. SESAR är forskningen inom det som kallas ATM (Air Traffic Management) och handlar om att organisera och skapa ett effektivt och säkert luftrum i Europa. Ett exempel var arbetet med obemannade flygledartorn där Sverige nu är i framkant.    

Slutligen berättade Ron van Manen om Clean Sky, det största forskningsprogrammet i EU, vilket syftar till att främja miljövänligare flygteknik. Här är svensk industri en member på hög nivå med flera projekt. Clean Sky är aktuellt för svensk industri inte minst med anledning av den översyn av EU:s forskningspolitik som nu påbörjats.

SAI tackar alla medverkande och åhörare för ett intresant och givande seminarium!

Brussels seminar 20170328 Ron van Manen

 Ron van Manen berättar om Europeisk flygforskning 

EU har presenterat en europeisk rymdstrategi. Riksdagen har getts möjlighet att yttra sig om denna. Detta var föremålet för den debatt som hölls i riksdagen den 1 mars. Utskottet har varit eniga i att välkomnar huvudmålen för den Europeiska strategin, samtidigt som man efterlyser en konkretisering av strategin.

Även om utskottet var enigt i sin syn på EU:s rymdstrategi lyfte företrädare för oppositionen, Betty Malmberg (m) och Fredrik Christensson (c) behovet av en svensk rymdstrategi, och kritiserade att detta arbete inte kommit framåt.

Se och läs hela debatten här.

Swedish Aerospace Industries (SAI) avvisar i ett remissvar förslaget på flygskatt. Utredningen SOU 2016:83 har i sitt betänkade En Svensk Flygskatt föreslagit en sådan och SAI är en av de remissinstanser som ombetts komma med synpunkter.

SAI menar att den föreslagna flygskatten har allt för begränsad miljönytta samtidigt som den slår mot resande och företags konkurrenskraft. Framför allt är miljöeffekterna av skatten mycket små sett till flygets tillväxt och sett i ett internationellt perspektiv. I stället framhåller SAI den nya teknik som inte minst flygindustri i sverige är med och tar fram, och som leder till stora miljövinster ur ett globalt perspektiv. Flygindustrin i Sverige tillverkar bland annat flygplansvingar och motorkomponenter som bidrar till mindre utsläpp. Detta är komponenter som exporteras och minskar miljöpåverkan från flygplan världen över. Att främja den redan framgångsrika flygforskningen i Sverige ett mer framgångsrikt sätt att minska flygets utsläpp.

Läs remisssvaret i sin helhet här.

I veckan presenterade regeringen sin proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Propositionen tar sitt avstamp i flera av de stora samhällsutmaningarna regeringen identifierat och lyfter fram forskningens och innovationens betydelse för att möta dessa.

Flyg- och rymdindustrin i Sverige är en oerhört forsknings- och kunskapsintensiv bransch med stor erfarenhet av samverkan inom forskning och innovation. Det är därför glädjande att regeringen väljer att lyfta fram de strategiska innovationsområdena. Svensk flygindustri i form av Saab och GKN är här mycket aktiva inom framför allt det strategiska innovationsprogrammet Innovair kring flyg, men även i flera andra av programmen. Innovationsmyndigheten Vinnova får en tydlig resursförstärkning för detta område. I propositionen konstaterar regeringen att svenskt kunnande inom luftfartsområdet är stort och exportframgångarna är betydande.

Inom rymdområdet föreslås en satsning på rymdforskning där anslaget stegvis höjs för att det år 2020 skall vara 40 miljoner kronor högre än 2016. Emellertid sker ingen kompensering för rymdverksamhetens ökade kostnader för deltagande i olika program eller andra nödvändiga uppräkningar. Propositionen nämner den överlämnade rymdutredningen, men ger inga nya besked om en kommande svensk rymdstrategi. I propositionen lyfter regeringen fram rymdsektorn som ett viktigt område för att möta samhällsutmaningar. Det är vår förhoppning att regeringen återkommer med en nationell rymdstrategi och ytterligare satsningar inom området. 

Det nationella innovationsrådet har till uppgift att utveckla Sveriges som innovations- och konkurrenskraft. Rådet har en rådgivande funktion till Sveriges regering. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden.

Vid innovationsrådets senaste möte stod rymdsektorns betydelse för innovation i fokus. Utveckling och innovationer från rymdindustrin är ofta verktyg eller hävstång för andra samhälleliga funktioner. Svensk flyg- och rymdindustrin ligger i framkant vad gäller forskning, innovation och teknikutveckling.
Swedish Aerospace Industries (SAI) bidrar gärna med en dialog om hur vår industri kan bidra till tillväxt, innovation och stärkt konkurrenskraft.

Det sker en spännande utveckling inom rymdbranschen och även inom rymdpolitiken. I slutet av oktober presenterade EU sin nya rymdstrategi, den första sedan 2010. EU-kommissionen har här deklarerat att man vill öka Europas roll i rymden och främja användningen av data från de Europeiska sattelitnätverken. Företrädare för kommissionen har poängterat att de både vill se en ökad uppskjutning av europeiska satelliter och en ökad användning av data från satteliterna för att Europa skall hävda sig på rymdområdet. Den nya strategin skall börja implementeras under 2017. EU har uttalat en gemensam vision med det Europeiska rymdorganet ESA om framtiden för Europeisk rymdverksamhet. Inom ramen för ESA finns bland annat mycket av det praktiska samarbetet mellan de europeiska länderna. Den 1-2 december kommer ESA att hålla sitt ministermöte och en strategi från ESA väntas under nästa år.

EU:s rymdstrategi återfinns här.